Knowledge

Keyword: port

report

Port Effectiveness and Public Private Cooperation for Competitiveness (PEPP II)

Hansen, Annette Skovsted (PI) Acheampong, George (PI) Andersen, Casper (Deltager) Andersen, Torben (Deltager) Aryee, Jonas Nii Ayi (Deltager) Nicolaisen, Martin Arvad (Deltager) van Dyck, George (Deltager) Yeboah-Banin, Abena (Deltager)

A multidisciplinary and -national team of Ghanaian and Danish researchers engage in a three year research project financed by the Danish Ministry of Foreign Affairs in order to address the question how communication, gender, and sustainability affect the cluster performance of the Port of Tema in Ghana. We approach the question from different angles ranging from quantitative survey datat to longitudinal anthropological observations and qualitative multilayered interviews with port workers, politicians, port officials, domestic and foreign investors, and representatives from the surrounding communities.

Not yet published / 2025
Go to report
paper

Humor, transparency, and the management of distrust among business rivals: a case study of berthing meetings at the Port of Tema in Ghana

Martin Arvad Nicolaise, Annette Skovsted Hansen

This article builds on rich empirical data following our unexpected discovery of a local practice to circumvent a stressful
and counterproductive work environment due to distrust at the Port of Tema in Ghana. Using theoretical work on networks,
trust, and humor, as well as extensive ethnographic feldwork, we found that the humorous atmosphere at the regularly
held physical berthing meetings fosters a sense of community, which enables competing professions, private companies,
and public institutions to manage their mutual distrust. In an environment where trust among competitors is unrealistic, we
argue that the objective of the performance of humor and transparency at the physical berthing meetings is the management
of distrust rather than the creation of trust. The meetings have, gradually, grown to serve as a pragmatic local stakeholder
adaptation to the challenges posed by universally perceived politicized, opaque, and corrupt business practices at the Port
of Tema and beyond. In conclusion, we posit that our empirical fndings allow us to identify the potential of and gaps in
theories about trust and humor in understanding the dynamics of coping strategies among competitors in business settings
that are characterized by unethical practices.

Maritime Studies / 2023
Go to paper
paper

Humor, transparency, and the management of distrust among business rivals: a case study of berthing meetings at the Port of Tema in Ghana

Martin Arvad Nicolaisen Annette Skovsted Hansen

This article builds on rich empirical data following our unexpected discovery of a local practice to circumvent a stressful
and counterproductive work environment due to distrust at the Port of Tema in Ghana. Using theoretical work on networks,
trust, and humor, as well as extensive ethnographic feldwork, we found that the humorous atmosphere at the regularly
held physical berthing meetings fosters a sense of community, which enables competing professions, private companies,
and public institutions to manage their mutual distrust. In an environment where trust among competitors is unrealistic, we
argue that the objective of the performance of humor and transparency at the physical berthing meetings is the management
of distrust rather than the creation of trust. The meetings have, gradually, grown to serve as a pragmatic local stakeholder
adaptation to the challenges posed by universally perceived politicized, opaque, and corrupt business practices at the Port
of Tema and beyond. In conclusion, we posit that our empirical fndings allow us to identify the potential of and gaps in
theories about trust and humor in understanding the dynamics of coping strategies among competitors in business settings
that are characterized by unethical practices.

Maritime Studies / 2023
Go to paper
paper

De-politicization of digital systems for trade facilitation at the port of tema: A soft systems methodology approach

Jonas Nii Ayi Aryee, Annette Skovsted Hansen

The Ghana National Single Window has become the focus of attention over its potential to move goods swiftly. However, since its inception in 2002, the controversies surrounding the implementation suggest issues beyond trade facilitation. The Information Systems literature primarily ascribes the controversies to resistance to technology. By adopting the Soft Systems Methodology (SSM) as a learning process for understanding port stakeholders' relations and attitudes, we explore the controversies to determine the meanings port stakeholders attribute to them. We combined SSM with interviews, media content analysis and focus groups made possible by snowballing. The responses were analyzed using rich pictures and validated through a conceptual model. The results reveal a fragmented government where ministries, agencies, and personalities assert power in single window implementation through I.T. vendor contracts. The situation results in a high cost of doing business at the port for shippers due to non-transparent and questionable contracts. The public's attitude towards the controversies reflects fears, hopes and expectations and legitimate concerns about important political and social goals. Using SSMs focus on relations and attitudes, we can document how controversies attributed to new technology is not a question of technology but of perceived political interference.

Case Studies on Transport Policy / 2022
Go to paper
paper

The Continuous Search for New Port Governance Models -Experiences from a Tema port, Ghana

Torben Andersen Annette Skovsted Hansen, Jonas Nii Ayi Aryee, George Acheampong,
World of Shipping Conference - Portugal / Online, Portugal / 2022
Go to paper
paper

Transit- eller leveby? Et casestudie af Hirtshals som et stærkt mobilitetspåvirket sted i Gennemfartsdanmark

Ida Sofie Gøtzsche Lange

Denne afhandling omhandler steds- og mobilitetsudfordringer samt byudviklingspotentialer
for det, der i afhandlingen betegnes ’transit- og levebyer’. Provins- og havnebyen Hirtshals,
beliggende på Danmarks nordlige vestkyst, fungerer i afhandlingen som gennemgående case,
der overordnet illustrerer, hvordan et sted kan være i vækst og tilbagegang på samme tid.
Afhandlingens problemfelt indskriver sig i en samfundsmæssig kontekst af øget mobilitet samt
centralisering og yderområder, og påpeger provinsbyens rolle som et lokalt knudepunkt samt
havnebyens rolle som et nationalt knudepunkt. Således er casen også et eksempel på et stærkt
mobilitetspåvirket sted i det, jeg benævner ’Gennemfartsdanmark’, hvor mange mennesker
rejser igennem, men kun få gør ophold. Afhandlingen sætter spørgsmålstegn ved, om et sådan
sted overhovedet opfattes som en by med et godt og attraktivt byliv, eller kun som et transit-hub.
Havnen i Hirtshals er et logistisk knudepunkt for både mennesker og gods, med gode
forbindelser til bl.a. Norge, Island, Færøerne og Storbritannien, og med direkte adgang til den
europæiske motorvejskorridor. Der investeres i Hirtshals i store infrastrukturprojekter for at
understøtte havnens aktiviteter og virke, som genererer arbejdspladser og et stigende antal
gennemrejsende erhvervschauffører og turister. Samtidig falder befolkningstallet hastigt: fra mere
end 7.000 indbyggere til mindre end 6.000 indbyggere de sidste 15 år. Afhandlingen adresserer
og udfordrer på den baggrund den i udgangspunktet ofte fremførte samfundsmæssige diskurs,
at øget mobilitet skaber vækst og fremgang for byer per se!
Ph.d.-projektet er opbygget omkring et overvejende kvalitativt forskningsdesign, og søger
derved at komme frem til en dybere forståelse af, hvad der ligger bag det statistiske materiale
om befolknings- og erhvervsudvikling i Hirtshals. Videnskabsteoretisk bygger afhandlingen
på en pragmatisk forståelsesramme, der tilskynder at lade empirien være omdrejningspunkt
for forskning, mens teorier og metoder anses som praktiske værktøjer i vidensproduktionen.
Forskningsprojektet undersøger empirisk forholdet mellem vækst i infrastrukturprojekter,
erhverv, gods og rejsende og tilbagegang i befolkningstal, offentlige funktioner og det byggede
miljø. Dette belyses gennem casestudiet, der er baseret på en række forskellige praktiske metoder,
herunder dokumentanalyser, interviews, spørgeskemaundersøgelser, registerdata og fysiskrumlige stedsanalyser. Blandingen af metoder muliggør at studere casen fra mange vinkler, og
belyse Hirtshals’ fortid og nutid samt fremtidsperspektiver.
Afhandlingen skaber en forståelse omkring casens stedslige og mobilitetsrelaterede
udfordringer, kvaliteter og potentialer, for derved at kvalificere en række byudviklingsperspektiver.
Teoretisk er forskningsprojektet funderet i begreberne sted og mobilitet, og udvikler derudfra
en terminologi omkring ‘transitbyer’ og ‘levebyer’. Den klassiske stedsteori og konventionelle
transportforskning udfordres gennem en relationel og mobilitetsorienteret stedsforståelse, der
bruges til at analysere casen. En relationel og mobilitetsorienteret stedsforståelse betyder, at sted
konkret må opfattes og defineres som en relation mellem fysik og geografi, mobilitet og sociale
sammenhænge, historie og betydning.
På baggrund af afhandlingen kan det konkluderes, at Hirtshals hverken kan forstås isoleret
som transitby eller isoleret som leveby, men at Hirtshals netop består, fungerer og eksisterer i
kraft af begge dele. Derfor peger afhandlingen på, at det er vigtigt i forhold til byplanlægning i
Hirtshals og andre stærkt mobilitetspåvirkede byer og steder, at tænke kvaliteterne ved transitby
og leveby sammen. På baggrund af casestudiet udvikles en relationel og mobilitetsorienteret
stedsstrategi med generelle anbefalinger for Hirtshals og andre transit- og levebyer.
Det er ønsket med denne afhandling at kondensere en række læringspunkter fra
Hirtshals, der kan være medvirkende til at gøre en forskel i praksis. Casestudiets resultater er i
udgangspunktet kontekstafhængige, men rummer samtidig almengyldige kvaliteter. Studiet af
Hirtshals kan således generere værdifuld viden til planlægningen i byer, der som Hirtshals er
stærkt mobilitetspåvirkede, og hvor der kan stilles spørgsmålstegn ved, om den pågældende by
overvejende er en transit- eller leveby?

PhD Aalborg Universitetsforlag / 2016
Go to paper