Knowledge

Keyword: biodiversity

report

Genopretning af marin biodiversitet og bæredygtig anvendelse af havets resurser: Ekspertudtalelse

Jørgen Bendtsen, Paula Canal-Vergés, Lars Dinesen*, Jørgen L.S. Hansen, Marianne Holmer, Brooks Kaiser, Dennis Lisbjerg, Brian R. MacKenzie, Stiig Markager, Therese Nissen, Ib Krag Petersen, Jens Kjerulf Petersen, Katherine Richardson, Eva Roth, Josianne Gatt Støttrup, Peter Anton Stæhr, Jon Christian Svendsen, Thomas Kirk Sørensen, Mary S. Wisz, Jørgen Bendtsen

Rapporter fra flere globale miljøinstitutioner, her
-
under den internationale science-policy platform
om biodiversitet og økosystemtjenester (herefter
IPBES), understreger behovet for genopretning af
økosystemer (1,2). Den seneste globale IPBES-rap
-
port fra maj 2019 peger således på, at forringelser
af økosystemer på land og i havet underminerer
livsgrundlaget for 3,2 milliarder mennesker. Gen
-
opretning bliver fremhævet som en af de vigtig
-
ste handlemuligheder for effektivt at begrænse
tabet af biodiversitet og forbedre livsgrundlaget
for os mennesker ved at imødegå forringelser for
en række økosystemtjenester. Det nuværende årti
2021-2030 er af UNEP udpeget til årtiet for genop
-
retning med det formål at genetablere ødelagte
eller forarmede økosystemer verden over.
IPBES rapporterne dokumenterer, at biodiversi
-
tetskrisen er en altomfattende og global udfor
-
dring, og at krisen er på linje med klimakrisen. De
tiltagende klimaændringer er ligeledes en af ho
-
vedårsagerne til tab af biodiversitet (2). Der er af
hensyn til begge kriser behov for, at der beskyttes
og genetableres velfungerende og uforstyrrede
økosystemer. Der bør derfor ske en national ud
-
møntning af resultaterne fra de internationale aftaler baseret på den bedst tilgængelige viden.

IPBES / 2021
Go to report